GREETINGS

 • Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening – Manahoana
 • Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening – Manakory
 • Hello; How are you?, Good morning/afternoon/evening – Akory
 • Fine, thank you. – Tsara fa misaotra
 • Welcome! – Tonga sao!
 • Please – Asafady
 • Thank you – Misaotra
 • You’re welcome – Tsy misy fisaorana
 • Thank you, good-bye – Misaotra ary fa veolmaVeloma
 • Good-bye – Veloma
 • Yes – Eny
 • No – Tsia
 • My name is [NAME] – [NAME] no anarako
 • What is your name? – Iza no anaranao
 • How old are you? – Firy taona ianao?
 • I am [AGE] years old. – [AGE] taona aho (see “Numbers” section)
 • Excuse me – Azafady kely e!
 • Help – Vonjeo
 • Could you help me please? – Afaka manampy ahy ve ianao
 • Do you speak English? – Miteny anglisy ve ianao
 • I do not speak Malagasy – Tsy mahay miteny gasy aho

FOOD

 • Bon appetit – Mazotoa homana
 • The menu please – Latabatra iray, azafady
 • I am thirsty – Mangetaheta aho
 • I am hungry – Noana aho
 • We are thirsty – Mangetaheta izahay
 • We are hungry – Noana izahay
 • Can I order some more [FOOD]? – Afaka mbola mikomandy [FOOD] aho
 • Where is the toilet? – Aiza ny trano fivoahana?
 • a glass – vera
 • the bill addition – reçu
 • the receipt – addition
 • beer – labiera
 • coffee – kafe
 • coke – coca
 • fruit juice – jus de fruits
 • white wine – divay fotsy
 • red wine – divay mena
 • water – rano

ACCOMMODATION

 • Hotel – hotely
 • Room – efitra
 • Bathroom – fandroana
 • Bed – fandriana
 • toilet paper – papier hygienique

TRAVEL

 • Taxi fare (always ask the fare before getting in] – saran-dalana,frais ana taxi
 • How much does it cost? – Ohatrinona ny mankany?
 • I would like to go to … – Saika ho eny [DESTINATION] aho
 • Where is the …? – Aiza no misy ny [DESTINATION]?
 • Can we walk there? – Tonga tongotra ve any?

DESTINATIONS

 • Hospital – hopitaly
 • Behind – eo am-badika
 • Left – ankavia
 • Right – ankavanana
 • Straight – mahitsy be

COMMUNICATIONS

 • Where is a nearby post office? – Aiza ny paositra akaiky eto?
 • Where can I find a [X]? – Aiza no mety misy [X]?
 • Do you have a different colour? – Misy loko hafa ve?
 • I would like to buy this – Tiako vidiana ity
 • How much is this/that? – Ohatrinona ity/iry e?
 • That is too expensive – Lafo be izany
 • How about [price]? – Mety [X] ve?

MONEY

 • Where is the nearest bank? – Aiza ny banky akaiky indrindra eto?
 • Where can I change some money? – Aiza no afaka manakalo vola?
 • I want to change some dollars – Saika hanakalo dolara aho
 • Your passport please – Ny pasiparonao azafady
 • Amount – montant
 • Bank – banky
 • Cash – tolo-botsotra
 • Dollar – dolara
 • Signature – sonia
 • to buy – mividy
 • to change – manakalo vola
 • to pay – mandao vola
 • to sign – manao sonia
 • to trade – manao varotra

HEALTH

 • I am sick – Marary aho
 • My friend is sick – Marary ny namako
 • I do not feel well – Tsy metimety aho
 • I need a doctor – Mila dokotera aho
 • It hurts here – Eto no marary
 • I have a broken leg – Tapaka ny tongotro
 • heart attack – crise cardiaque
 • aspirin – aspirinina

WEATHER

 • How is the weather? – Mahahoana ny andro?
 • What will the weather be like tomorrow? – Hanao ahoana ny andro rahampitso?
 • The weather is bad – Ratsy ny andro
 • The weather is beautiful – Tsara ny andro
 • It is very cold – Mangatsiaka be ny andro
 • It is very hot – Mafana be ny andro

EMERGENCY

 • There has been an accident – Misy aksida atsy
 • Can you help me? – Afaka manampy ahy ve ianao?
 • Can you call the police? – Afaka miantso polisy ve ianao?
 • Can you call a doctor? – Afaka miantso dokotera ve ianao?
 • Take me to the nearest hospital – Ento amin’ny hopitaly akaiky indrindra aho
 • Where is the nearest gas station? – Aiza ny mpivarotra lasantsy akaiky eto?
 • Our car is stuck – Mihitsoka ny fiaranay
 • Help! – Vonjeo!
 • Call the police! – Miantsoa polisy
 • I am lost – Very aho
 • My [X] has been stolen – Nisy nangalatra ny [X] ko
 • I lost my [X] – Very ny [X] ko

TIME

 • I am late – Tara aho
 • I am in a hurry – Maika aho
 • What time is it? – Amin’ny firy izao?
 • At what time? – Amin’ny firy?
 • It is two o’clock – Amin ny roa
 • Morning – maraina
 • Afternoon – hariva
 • Day – andro
 • Evening – folakandro
 • Hour – ora
 • in the morning – amin’ny maraina
 • in the evening – amin’ny hariva
 • in the night – amin ny alina
 • at noon – amin’ny atoandro
 • minute – minitra
 • month – volana
 • night – alina
 • noon – atoandro
 • now – izao
 • second – segondra
 • today – anio
 • tomorrow – rahampitso
 • yesterday – omaly
 • Monday – alatsinainy
 • Tuesday – talata
 • Wednesday – alarobia
 • Thursday – alakamisy
 • Friday – zoma
 • Saturday – asabotsy
 • Sunday – alahady

NUMBERS

 • 0 – aotra
 • 1 – iray, iraika
 • 2 – roa
 • 3 – telo
 • 4 – efatra
 • 5 – dimy
 • 6 – enina
 • 7 – fito
 • 8 – valo
 • 9 – sivy
 • 10 – folo
 • 11 – iraika ambin’ny folo
 • 12 – roa ambin’ny folo
 • 20 – roapolo
 • 25 – dimy amby roapolo
 • 30 – telopolo
 • 40 – efapolo
 • 50 – dimampolo
 • 60 – enimpolo
 • 70 – fitopolo
 • 80 – valopolo
 • 90 – sivifolo
 • 100 – zato
 • 101 – iraika amby zato
 • 105 – dimy amby zato
 • 200 – roanjato
 • 300 – telonjato
 • 400 – efajato
 • 500 – dimanjato
 • 600 – eninjato
 • 700 – fitonjato
 • 800 – valonjato
 • 900 – sivinjato
 • 1000 – arivo
 • 10000 – iray alina
 • 100000 – iray hetsy
 • 1000000 – iray tapitrisa